บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต


"" "" "" "" ""
ลำดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน
1ต้อนรับ ดร. โจแอนนา วีพเวอร์ จากมหาวิทยาลัย Bowling Green State4 มกราคม 2562งานวิเทศและกิจการอาเซียน
2ASEAN Leadership 201910 กุมภาพันธ์ 2562งานวิเทศและกิจการอาเซียน
3กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256211 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
4โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 256211 มกราคม 2562คณะครุศาสตร์
5ทัพนักกีฬา KPRU มอบเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4612 กุมภาพันธ์ 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”13 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
7ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic13 กุมภาพันธ์ 2562สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 KPRU Fun Run 201914 กุมภาพันธ์ 2562กองพัฒนานักศึกษา
9โปรแกรมวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร21 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10Start D Up Camp 20196 มีนาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
11สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 25628 มีนาคม 2562กองพัฒนานักศึกษา
12พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.014 มีนาคม 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 256118 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
14โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ประจำปี 2561 30 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
15ปฐมนิเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ30 เมษายน 2562งานวิเทศและกิจการอาเซียน
16ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 256118 มกราคม 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 256228 มกราคม 2562กองพัฒนานักศึกษา
18 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 25621 กุมภาพันธ์ 2562คณะครุศาสตร์
19บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"7 กุมภาพันธ์ 2562กองพัฒนานักศึกษา
20ตรุษจีน มรกพ. 256220 กุมภาพันธ์ 2562คณะครุศาสตร์
21การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี256220 มีนาคม 2562กองพัฒนานักศึกษา
22KPRU's GOT TALENT FINALS201922 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25614 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
24การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต"29 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
25แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่18 เมษายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
26ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 25611 สิงหาคม 2561งานวิเทศและกิจการอาเซียน
27สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”16 สิงหาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 25625 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
29โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 25626 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
30Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนสักงามวิทย7 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
31Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา7 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
32Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา8 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
33ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025-200512 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์9 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา9 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
36KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม12 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
37KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม13 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
38โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนคณฑีพิทยา19 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
39โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนคณฑีพิทยา19 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
40โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก20 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
41กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และกล้วยไข่21 พฤศจิกายน 2561สถาบันวิจัยและพัฒนา
42พิธีเปิดนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 1522 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
43ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน27 พฤศจิกายน 2561งานวิเทศและกิจการอาเซียน
44งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"28 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
45ปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 25609 ธันวาคม 2561คณะครุศาสตร์
46การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0”21 ธันวาคม 2561สถาบันวิจัยและพัฒนา
47ครูประถมศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 2129 พฤศจิกายน 2561คณะครุศาสตร์
48การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์6 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
49โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นศ.ชั้นปีที่ 425 พฤษภาคม 2019คณะครุศาสตร์
50โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นศ.ชั้นปีที่ 327 พฤษภาคม 2019คณะครุศาสตร์
51โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์11 พฤษภาคม 2019คณะครุศาสตร์
52พิธีรับมอบศิษย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/256210 พฤษภาคม 2019คณะครุศาสตร์
53ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ29 พฤษภาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54การยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบการสอนวิชาชีพครู2 เมษายน 2019คณะครุศาสตร์
55โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาและนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์24 เมษายน 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56จิบกาแฟแลศิลป์22 มีนาคม 2019คณะครุศาสตร์
57อบรมจริยธรรมและประชุมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/25613 เมษายน 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์22 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/256120 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2113 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์การทำงานการจัดการเรียนการสอนและสกัดชุดความรู้เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 3)6 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา6 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากการอบรมกิจกรรมที่ 1 เพื่อจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 2127 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่4 หมู่เรียน 581220527 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google form เช็คเวลาเรียน การตัดเกรดและผลงานนักศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะและขบวนพิธีเปิด-พิธีปิด16 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง13 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ11 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69อบรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาชิ้นงานเพื่อการให้บริการงานห้องสมุด26 มกราคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70โครงการ การป้องกันอัคคีภัยและการใช้ลิฟต์โดยสารในสถานศึกษา19 ธันวาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 256226 พฤศจิกายน 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72นิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา256118 มีนาคม 2019คณะครุศาสตร์
73การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/256114 พฤศจิกายน 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตทางชีววิทยาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมกับจำนงค์ ฟาร์ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย17 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตทางชีววิทยาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมกับบริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด จำกัด22 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข24 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑28 ตุลาคม 2018บัณฑิตวิทยาลัย
78โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี 25622 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและงานอำลารุ่นพี่ Good Bye Senior Party 20192 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่1 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 213 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำฉลาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า6 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83การประชุมสโมสรนักศึกษา5 มิถุนายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "Math Pi Day 4th" และกิจกรรมทำบุญบำเพ็ญประโยชน์16 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยทางคณิตศาสตร์17 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 -2548 (ISO/IEC 17025:2005)12 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมชยในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 25612 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับนักศึกษา ค.บ. เคมี9 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่งาน22 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟฟิกเพื่อการเรียนการสอน (Infographics)13 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนำเสนอผลงานทางวิชาการ15 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดค่ายสร้างคน คนสร้างสุขภาพ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ค่ายสร้างคน2 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93โปรแกรมวิชาชีววิทยา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด12 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นร่วมกับเออาร์เทคโนโลยีสู่การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร16 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับนักศึกษาระดับคณะเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 219 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง19 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการชมรมรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เยาวชนอาสา รู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม2 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microsoft Azure และ Microsoft Power BI1 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99โปรแกรมวิชาชีววิทยาอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและโรงงานอาหาร2 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเฉาก๊วยพร้อมบริโภคในระดับอุตสาหกรรม1 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา10 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑28 ตุลาคม 2018บัณฑิตวิทยาลัย
103นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League)6 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน14 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความปลอดภัยการพัฒนาทักษะและความปลอดภัยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง2 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมการอบรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์20 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการศึกษาดูงาน7 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอเลขสารรบอาหารและจัดทำฉลาก27 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา23 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง17 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ5 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงวิชาการ การเสวนา ทิศทาง เป้าหมาย อาชีพ นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน9 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านวิชาการ8 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ12 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอบ TOEIC)13 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL)20 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์"26 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียงความ ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนาประเทศชาติ12 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนศตวรรษที่ 21 รักชีวิตรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม7 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
121คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี18 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเส้นทางอาชีพครูในอนาคต23 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร21 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ9 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือ เรื่อง การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25628 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Latex12 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี24 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21โปรแกรมวิชาเคมี (วท.บ เคมี)24 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129โปรแกรมวิชาเคมี MOU โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม15 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ (Bye Nior)10 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี10 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานและควบคุมบอร์ดแบบฝังตัว Microbit3 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มนักศึกษา”5 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการพี่ติวน้อง27 ตุลาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา10 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดการศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ12 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาจากอาการเสียของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น20 ตุลาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138กิจกรรมศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร31 พฤษภาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
139การผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEW S-CURVE)14 พฤษภาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/25627 พฤษภาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
141 กิจกรรมกำกับติดตามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน (KM)10 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
142การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.09 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
143ระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์9 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
144การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 215 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
145ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/25613 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
146สัมภาษณ์นักศึกษาไป “ค่ายวิชาการในต่างประเทศ”29 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
147กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา22 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
148การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร20 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
149การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในสำนักงาน โดยใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL15 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
150ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน4 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
151ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์23 กุมภาพันธ์ 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
152คว้า 4 รางวัล จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะของนักศึกษา10 มกราคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
153ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด11 มกราคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
154เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256027 ธันวาคม 2561คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
155จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะและทอดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 316 ธันวาคม 2561คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
156วิพากษ์หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ฯ19 ธันวาคม 2561คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
157การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑28 ตุลาคม 2018บัณฑิตวิทยาลัย
158โครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)19 มิถุนายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
159กิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ5 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
160โครงการ START D UP CAMP 2019 สาขาการสร้างธุรกิจดีเด่น12 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
161อบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต”29 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
162อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรกับการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและสหกิจศึกษา”26 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
163อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนโครงการ เพื่อขอรับทุนการพัฒนาชุมชน”25 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
164การประชุม :สัมมนาเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR Thai Qualifications Register)27 มีนาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
165การแข่งขันการประกอบอาหารและจัดสำรับอาหารพื้นถิ่น27 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
166อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ช “โลจิสติกส์แนวใหม่ยุค 4.0”13 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
167การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 511 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
168อบรมการเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC)22 ธันวาคม 2561คณะวิทยาการจัดการ
169กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ ภาคเรียนที่ 1/256114 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาการจัดการ
170สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด6 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาการจัดการ
171การแข่งขันการจัดดอกไม้ “อีสาน Flower ชิคชิค”2 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาการจัดการ
172บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ)17 ตุลาคม 2561คณะวิทยาการจัดการ
173การบรรยายพิเศษ คุณภาพหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร เพื่อความอยู่รอดในภาวะวิกฤต20 มิถุนายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
174มรภ.กำแพงเพชร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256224 มิถุนายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
175วันแห่งความปลอดภัย 2562 (Safety day 2019)25 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
176ต้อนรับ Professor Margaret Kim จากมหาวิทยาลัย Otemae ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรและการฝึกงาน26 มิถุนายน 2562งานวิเทศและกิจการอาเซียน
177ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร27 มิถุนายน 2562กองพัฒนานักศึกษา
178การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25614 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
179 “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”6 กุมภาพันธ์ 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
180 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ"10 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
181ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 256220 มิถุนายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

14902
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster