บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมด้านการวิจัย


ลำดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน
1สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25624-5 กรกฎาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ (กล้วยไข่)27 มีนาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ"10 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
4การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ TQR6 มิถุนายน 2562สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
5 การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 201930 พฤษภาคม 2562สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
6 การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 256422 พฤษภาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
7กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)1 พฤษภาคม 2562สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
8การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 25614 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
9เสวนา "การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา"1 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
10ทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานคณะครุศาสตร์22 เมษายน 2562คณะครุศาสตร์
11การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2”21 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
12กิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ10 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
13กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน21 พฤษภาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
14การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงร่างการวิจัยสำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 256422 พฤษภาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
15การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์17 พฤษภาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
16การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยและพัฒนา10 พฤษภาคม 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
17การอบรม การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้27 เมษายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
18การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 418 เมษายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
19การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสภาพปัญหาชุมชน24 เมษายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
20สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรายภัฏกำแพงเพชร19 เมษายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
21การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ อบต.ท่าพุทรา ตำบล ท่าพุทรา อำเภอ คลองขลุง กำแพงเพชร4 เมษายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
22การอบรม หลักจริยธรรมพื้นฐานและการและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย26 กุมภาพันธ์ 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
23การประชุม Lab Safety25 กุมภาพันธ์ 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
24คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการพิจารณาทุนวิจัยด้านนวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่น7 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25Idea to Startup Camp 20196 กุมภาพันธ์ 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
26คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ26 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27การติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 119 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28การนำเสนอโปสเตอร์ Best practice or innovation ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน30 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
29การนำเสนอ “นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) ประจำปีงบประมาณ 2562”30 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
30กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ทำไมต้องทำการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) และการออกแบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)”3 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
31ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง26 มิถุนายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
32คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนการทำผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เยี่ยมชม

14900
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster