บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ


"" ""
ลำดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก21 มกราคม 2562สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
2กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม”11 พฤษภาคม 2562สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก21 มกราคม 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน8 กุมภาพันธ์ 2562สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
5โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ23 กุมภาพันธ์ 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6โครงการโรงเรียนผู้นำทางการบริหารด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รองหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล13 มีนาคม 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ในระดับโรงเรียน28 มีนาคม 2562สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
8พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมฯ1 เมษายน 2562สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
9ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล4 เมษายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10ปตท.สผ.วิสาหกิจเพื่อสังคม5 เมษายน 2562สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
11GSB Innovation Club ประจำปี 2562 การประชุมหารือโครงการ GSB Innovation Club ประจำปี 256225 เมษายน 2562สถาบันวิจัยและพัฒนา
12การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน25 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
13การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์1 สิงหาคม 2561สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14เปิด....ศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร15 สิงหาคม 2561คณะวิทยาการจัดการ
15OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 Workshop โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก 16 สิงหาคม 2561คณะวิทยาการจัดการ
16การประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร26 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี14 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18เลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “กล้วยไข่เกมส์”22 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์"27 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20วันเอดส์โลก 28th28 พฤศจิกายน 2561กองพัฒนานักศึกษา
21โครงการติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป26 พฤษภาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 256130 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
23โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา18 เมษายน 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24อบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)12 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
25โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนลานกระบือ เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา และโรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม5 มีนาคม 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26สัมมนา"PLC ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน"22 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
27โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลคลองลานพัฒนา26 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม18 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง18 กุมภาพันธ์ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์6 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
31การกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/256116 พฤศจิกายน 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร6 พฤศจิกายน 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหาร ประจำปีงบผระมาณ 256131 ตุลาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 25619 พฤศจิกายน 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำกระดาษจากต้นกล้วย19 มิถุนายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมการติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์14 มิถุนายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25624 มิถุนายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสำเร็จในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย8 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรูปแบบไวนิล21 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1)26 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41โปรแกรมวิชาวิทยาการตอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลการส่งเสริมอาชีพ และการทำเครื่องแขวนไทย29 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์จัดอบรมเรื่อง การคำนวณสูตรอาหารสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์26 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/256212 มิถุนายน 2562บัณฑิตวิทยาลัย
44การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)10 พฤษภาคม 2562บัณฑิตวิทยาลัย
45ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)8 พฤษภาคม 2562บัณฑิตวิทยาลัย
46โครงการสัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา1 มิถุนายน 2562บัณฑิตวิทยาลัย
47คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดการความรู้ เรื่อง การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย27 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”2 พฤษภาคม 2562บัณฑิตวิทยาลัย
49การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงาน...29 มีนาคม 2562บัณฑิตวิทยาลัย
50โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ4 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑26 พฤศจิกายน 2561บัณฑิตวิทยาลัย
52สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “PLC ดีกับนักเรียนไทย จริงหรือ”3 พฤศจิกายน 2561บัณฑิตวิทยาลัย
53โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดอบรมและความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์12 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศสภาพปัญหาชุมชน24 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55ประชุมการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอ10 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสำเร็จในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย8 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 39 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 416 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ9 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ5 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ14 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62โปรแกรมวิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่2 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์หลักสูตร8 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน และเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน2 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65ประชุมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25622 พฤษภาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ26 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/25615 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม4 เมษายน 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศ12 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 222 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 117 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ฯ9 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 216 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดบริการวิชาการวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ10 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่15 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยคณิตศาสตร์ (Workshop) ตามโครงการ Work Integrated Learing (WIL)23 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)21 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและมะนาว26 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ของรายวิชาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน28 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ปีที่ 611 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์สัญจร ปีที่ 626 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี27 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช16 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดโครงการ Science For Kids (ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก)23 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม11 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น12 ธันวาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ ตามโครงการบริการวิขาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน7 ธันวาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มเป้าหมายคือ หมู่ 1 ตำบลท่าพุทรา จังหวัดกำแพงเพชร20 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/256220 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมี1 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม8 ธันวาคม 2651คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีโรงเรียนวังแขมวิทยาคม2 ธันวาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ30 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม22 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รุ่นที่ 116 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและการยื่นขอมาตรฐานการผลิตอาหาร11 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด8 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน19 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี15 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 256210 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 256212 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25625 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ3 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ Annual Science Conference And Exhibition 201815 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR28 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR28 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหลักสูตรบุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์กร)17 ตุลาคม 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์30 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111เข้ารับป้ายเครื่องหมายอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา29 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
112OHTOP! CREATIVE & CULTURE “วิถีชีวิต วิถีOTOP คิดดี ทำได้”6 เมษายน 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
113การบริหารจัดการนวัตกรรรมเพื่อการพักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม26 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
114ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านบ่อเพชร12 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
115ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนบ้านสุขสำราญ7 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
116ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนบ้านอุดมทรัพย์4 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
117อบรมหลักสูตร "การเขียนแบบอาคาร 3 มิติ"4 กุมภาพันธ์ 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
118กิจกรรมสนทนากลุ่มแกนนำชุมชนด้าน นวัตกรรม26 มกราคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
119ประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (A1) และบุคลากรสายสนับสนุน (A2)26 ธันวาคม 2561คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
120กิจกรรม เทคโนจิตอาสา15 พฤศจิกายน 2561คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
121อบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญา สู่อาชีพและนันทนาการ ในหัวข้อ “การทำน้ำยาซักผ้า”7 มิถุนายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
122อบรมการออกแบบและเทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น4 มิถุนายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
123กิจกรรมทดลองศักยภาพของประชาชนตำบลท่าขุนรามด้านการบริการจัดการการท่องเที่ยว30 มีนาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
124โครงการจิตอาสาวิทยาการ8 มีนาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
125อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”5 มีนาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
126อบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาสู่อาชีพและนันทนาการ ในหัวข้อ “การพับเหรียญโปรยทาน และการพับดอกไม้จากใบเตย”1 มีนาคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
127พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทำงาน WIL”13 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
128การบริการวิชาการชุมชน เรื่อง “ความรู้ทั่วไปในกาผสมเครื่องดื่ม” และงานนิทรรศการวิชาการ Next Step New Start6 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
129กิจกรรมการประกวดการจัดทำบัญชีครัวเรือน30 มกราคม 2562คณะวิทยาการจัดการ
130การเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี27 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาการจัดการ
131การบรรยายพิเศษ เรื่อง 5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ3 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาการจัดการ
132ระชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการแก้ปัญหาความต้องการพัฒนาของหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดตาก28 มิถุนายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

14899
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster