บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน
1 พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562"9 มิถุนายน 2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2“โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เราทำความดีด้วยหัวใจ)”22 พฤษภาคม 2562สำนักงานอธิการบดี
3“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” 14 กุมภาพันธ์ 2562กองพัฒนานักศึกษา
4พระราชพิธีบรมราชาภิเษก4 พฤษภาคม 2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นชุมชนสีเขียว สะอาดสดใส หน้าบ้านน่ามอง”30 เมษายน 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 618 มีนาคม 2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 631 มีนาคม 2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
8พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก9 เมษายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9สงกรานต์ ราชภัฏ 2562 “ฮั่นแน่.....ลายดอก บอกรัก”18 เมษายน 2562สำนักงานอธิการบดี
10พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 25623 มิถุนายน 2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
11รดน้ำดำหัว ชมรมอาสาพัฒนา มรภ.กพ (V.D.C. KPRU)5 เมษายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12ปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู ประจำปี 25615 เมษายน 2562คณะครุศาสตร์
13โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ประจำปี 256110 สิงหาคม 2561คณะครุศาสตร์
14"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" 24 สิงหาคม 2561สำนักงานอธิการบดี
15พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ครบรอบ 2 ปี13 ตุลาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25614 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
17เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 25615 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
18วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25614 ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19ประกวดการเขียนเรียงความ "ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนาประเทศชาติ"12 ธันวาคม 2561สำนักงานอธิการบดี
20การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ KPRUCHEERLEADING CHAMPIONSHIP 201827 ตุลาคม 2561สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
21ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑23 พฤศจิกายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
22เทพบุตร - เทพธิดา ราชภัฏกำแพงเพชรลอยกระทง ประจำปี 256124 พฤศจิกายน 2561กองพัฒนานักศึกษา
23มอบรางวัลประกวดเขียนเรียงความ "ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนาประเทศชาติ"19 ธันวาคม 2561สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24รับมอบถ้วยรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดกระทง20 พฤศจิกายน 2561กองพัฒนานักศึกษา
25กิจกรรม ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256211 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
26กิจกรรมวันสงกรานต์โรงเรียนอนุบาลฯ11 เมษายน 2562คณะครุศาสตร์
27ปัจฉิมนิเทศ-ขอขมาลาครู5 เมษายน 2562คณะครุศาสตร์
28พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนอนุบาลราชภัฎฯ14 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
29การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค13 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
30ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี "เพื่อสบทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด"19 พฤศจิกายน 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์11 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32โครงการประกวดมารยาทไทย ประปีงบประมาณ 256230 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33ภาพกิจกรรม สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต28 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านทุจริตขององค์กร20 มีนาคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 523 มกราคม 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา14 พฤศจิกายน 2561คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร20 มีนาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38ทำบุญคณะ19 พฤษภาคม 2562คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์18 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
40กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ (Goodbye Senior)5 เมษายน 2562คณะวิทยาการจัดการ
41KPRU Fun Run 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ14 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาการจัดการ
42โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้"13 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
43กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 (ตรวจสุขภาพ อบรมมารยาทไทย สันทนาการ)25 มิถุนายน 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
44“สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256226 มิถุนายน 2562กองพัฒนานักศึกษา
45พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 25622 มีนาคม 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

14897
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster