บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมด้านผลิตและพัฒนาครู


ลำดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน
1อบรมครูตชด. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก19 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
2การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ ณ SEAMEO RECSAM ประเทศมาเลเซีย6 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
3ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ก่อนออกสังเกตุการณ์28 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
4โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 ก่อนออกสังเกตุการณ์27 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
5โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ21 พฤษภาคม 2562คณะครุศาสตร์
6การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)22 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
7การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่2"21 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
8 งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 256118 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
9ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์6 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
10การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.4 ปี) 3 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
11นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 15 กุมภาพันธ์ 2562คณะครุศาสตร์
12"การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา"1 มิถุนายน 2562คณะครุศาสตร์
13การยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบการสอนวิชาชีพครู2 เมษายน 2562คณะครุศาสตร์
14โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 256130 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
15อบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)"22 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
16สัมมนา"PLC ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน"22 มีนาคม 2562คณะครุศาสตร์
17อบรมลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป2-256218 มกราคม 2562คณะครุศาสตร์
18อบรมลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป-1-25629 มกราคม 2562คณะครุศาสตร์
19กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ STEM18 ธันวาคม 2561คณะครุศาสตร์
20พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ป.วิชาชีพครู7 ธันวาคม 2561คณะครุศาสตร์
21นิทรรศการวันประถมศึกษา29 พฤศจิกายน 2561คณะครุศาสตร์
22กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู212 ตุลาคม 2561คณะครุศาสตร์
23การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข6 ตุลาคม 2561คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

14896
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster