การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดการประชุมคณะกรรมการ การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม หรือผู้เสนอชื่อตนเอง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรตำแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทยา ศรีนรคุตร

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 055-706555 ต่อ 1102