การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [PDF]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [PDF]

แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [PDF]

แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [DOCX]

ใบรับรองตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [DOCX]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทยา ศรีนรคุตร

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 055-706555 ต่อ 1102