การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ โทร.055-706555 ต่อ 1104