บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • อบรม TOEIC
 • < a href="" target="_blank">วันยาเพสติดโลก
 • < a href="" target="_blank">เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • การใช้จ่ายงบปี 2563
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - Online
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • เจตจำนง KPRU
 • < a href="" target="_blank">ยินดีรับ รศ. ผศ. คนใหม่ 2563
 • < a href="" target="_blank">ยินดีกับ
 • ยินดี รศ.และ ผศ.ใหม่
 • ระบบลงเวลาออนไลน์
อบรม TOEIC วันยาเพสติดโลก เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร การใช้จ่ายงบปี 2563 covid-19 วัฒนธรรมองค์กร เจตจำนง KPRU ยินดีรับ รศ. ผศ. คนใหม่ 2563 ยินดีกับ ยินดี รศ.และ ผศ.ใหม่ ระบบลงเวลาออนไลน์
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

11,879

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
e-mail