ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมบำเพ็ญกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กำหนดการ ลงนามออนไลน์ เข้าเว็บไซต์