บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี
 • ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team สำหรับนักศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
 • รับสมัครนักศึกษา 2564
 • เปิดรับสมัครเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
 • เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ
 • ประกวดสื่อหนังสั้น
 • covid19
 • ศูนย์ประสานงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">ภูมิใจในราชภัฏ
 • < a href="" target="_blank">วัฒนธรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team สำหรับนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ รับสมัครนักศึกษา 2564 เปิดรับสมัครเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน เทคนิคการทำวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ ประกวดสื่อหนังสั้น covid19 ศูนย์ประสานงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร วัฒนธรรมองค์กร ภูมิใจในราชภัฏ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภาพกิจกรรมพิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563-
พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี
[24-12-2563]มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
[14-10-2563]

พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ปีพุทธศักราช 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ปีพุทธศักราช 2563

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลฯ
[13-10-2563]


การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking-
การจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือ ด้วยกระบวนการ Design Thinking

โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ประธานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี
[23-07-2563]
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

มรภ.กำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
[07-09-2563]

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี
[08-04-2564]


พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมใบอนุญาตขับรถ 2564 และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมใบอนุญาตขับรถ 2564 และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อให้บริการจัดการอบรมฯ แก่ประชาชนสำหรับการขอใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 08.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น 2 อาคาร KPRU HOME
[08-02-2564]


กิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
กิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการกิจกรรมปฐมนิเทศฯ
[31-01-2564]กิจกรรมทั้งหมด

การส่งเสริมความโปร่งใส ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต
 • แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือ ITA 2564
 • KPRU ITA 2564
 • KPRU ITA 2564
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • งด ให้-รับ สินบน
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบประเมินออนไลน์ EIT มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือ ITA 2564 KPRU ITA 2564 KPRU ITA 2564 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งด ให้-รับ สินบน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชม

359,742

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th