บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • กำหนดเปิดระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ส่งคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดโครงการ KPRU ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด
 • innovation ครั้งที่ 4
 • เช่าตัดชุดครุย
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • อบรม EdPEx
 • จากการแข่งขัน MHESI MUSIC VARITY AWARD 2024 ที่งาน อว.แฟร์ ภาคเหนือ
 • SGD
 • No Gift Policy
กำหนดเปิดระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดโครงการ KPRU ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด innovation ครั้งที่ 4 เช่าตัดชุดครุย สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบรม EdPEx จากการแข่งขัน MHESI MUSIC VARITY AWARD 2024 ที่งาน อว.แฟร์ ภาคเหนือ SGD No Gift Policy

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศยกเลิก

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดเผยราคากลาง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบกลไกการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Green Procurement

การพิจารณาผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานร้องเรียนทั่วไป

แบบฟอร์มการร้องเรียนประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-
ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[12-02-2567]

มรภ.กำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มรภ.กำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
[21-22-12-2566]

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ 8NRJ MOOC
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการศึกษาทั่วไป ด้วยระบบ 8NRJ MOOC

เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
[18-01-2567]


การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
[16-01-2567]
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และโครงการรวมพลังสตรี สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำแพงเพชร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
[25-03-2567]

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน”-
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน”

ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[25-03-2567]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570)
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570)

ณ ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[24-03-2567]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 28 ท่าน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)
[08-09-2566]


มรภ.กำแพงเพชร จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาแผน 3 ปี (2568-2570) เข้าสู่แผนจังหวัดกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแผน 3 ปี (2568-2570) เข้าสู่แผนจังหวัดกำแพงเพชร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[10-07-2566]


กิจกรรมทั้งหมด

 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

49,785

เริ่ม 26-06-2562 | 1