ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

คือ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ดังรูป

และในส่วนของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงานเช่นกัน


www.kpru.ac.th

คือ แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมนู คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O3-1 บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
O3-2 อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-3 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
O3-4 อำนาจและหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-5 อำนาจและหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-6 อำนาจและหน้าที่ของ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ข้อมูลพื้นฐาน > บทบาทหน้าที่ ซึ่งในเพจนี้จะรวบรวม ดังรูป

ส่วนอำนาจหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ อำนาจหน้าที่สภมมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2561–2565 (ฉบับปรับปรุง 2563) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561–2565 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O5-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย เบอร์โทรศํพท์ภายใน ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจ แสดงรายการเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสามารถค้นด้วยคำค้นชื่อหน่วยงานภายใน ดังรูป

O5-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนที่มหาวิทยาลัยฯ ดังรูป

และในส่วนท้าย (Footer) ของเว็บไซต์หลัก ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยแสดงแผนที่จากบริการของ Google Map และ รูปภาพนิ่ง ดังรูป

O5-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ Social Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย สื่อสังคมออนไลน์ ดังรูป

และ มีการเผยแพร่ข้อมูล Social Facebook ที่ส่วนบนสุดของเว็บเพจ ดังรูป

และในส่วนท้าย (Footer) ของเว็บไซต์หลัก ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจรวม Social Facebook ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O6-1 ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออก จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1. ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดังรูป

หรือ 2. เข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar เมนู ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 ด้าน คือ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

2. ด้านการวิจัย

3. ด้านการบริการวิชาการ

4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

5. ด้านผลิตและพัฒนาครู

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.kpru.ac.th) โดยภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิต คือ ภาพกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียน และการสอน ของนักศึกษาและอาจารย์

2. วิจัย คือ ภาพกิจกรรมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

3. บริการวิชาการ คือ ภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

4. ศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

5. ผลิตและพัฒนาครู คือ ภาพกิจกรรมด้านการผลิต การพัฒนา ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา

6. ด้านการบริหารจัดการ คือ ภาพกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงาน บริหารคน และบริหารองค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ภาพกิจกรรม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมื่อคลิกดังรูปหมายเลข 1-5 จะแสดงภาพกิจกรรมแยกตามด้านต่างๆ และเมื่อคลิกดังหมายเลข 6 จะเข้าสู่หน้าเพจของรวมของกิจกรรมแต่ละประเภทกิจกรรม และเมื่อคลิกดังหมายเลข 7 จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก ภาพกิจกรรมทั้งหมดดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำเมนูสอบถาม(Q&A) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ของมหาวิทยาลัยผ่านเมนูสอบถาม ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อคำถามดังกล่าว โดยเมนูสอบถามนี้จะแสดงไว้ที่ เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู สอบถาม ดังรูป

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยยังสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook ของมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บเพจ Social Facebook ของมหาวิทยาลัย อ้างอิงหลักฐานจาก องค์ประกอบด้านข้อมูล O9 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O9-1 สื่อสังคมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมี Social Network เพื่อใช้เป็นช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นการเสริมช่องทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน คือ Facebook และมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > สื่อสังคมออนไลน์

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ ดังรูป

นอกจากนี้สามารถเข้าถึงได้อีก 2 ช่องทาง คือ ส่วนบนสุดของหน้าเว็บไซต์ ดังรูป


และส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ดังรูปwww.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | การบริหารงาน

คือ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ณ สิ้นไตรมาสที่ 2) ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O13-1 คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือปฏิบัติงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู บุคลากร เมนูย่อย คู่มือปฏิบัติงาน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > เมนูย่อย คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 4 เมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และแยกย่อย 4 เมนู ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > รายงานความพึงพอใจการให้บริการ และแยกย่อย 4 เมนู ดังรูป


www.kpru.ac.th

O17 | E-Service

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล e-Servive ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > e-Servive และแยกเมนู ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การบริหารเงินงบประมาณ

คือ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รอบ 6 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี และได้เผยแพร่แผนฯ ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย และกรมบัญชีกลาง ได้แก่
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประเภท เงินนอกงบประมาณ
3. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประเภท งบลงทุน
4. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจ แผนการปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และได้นำประกาศที่เกี่ยวข้อง มาเผยแพร่บนเว็ปไซต์หลักของมหาวิทยาลัย


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเปิดเผยราคากลาง การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศยกเลิก ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O23-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขอหรือผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่คัดเลือก และเลขที่วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างในโครงการนั้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขอหรือผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่คัดเลือก และเลขที่วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างในโครงการนั้น รวมทั้ง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยได้นำเผยแพร่ที่เว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน และมีสาระสำคัญ ได้แก่ สรุปการบริหารงานพัสดุ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เปรียบเทียบผลการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันและที่ผ่านมาระยะ 5 ปี สรุปการดำเนินงานเงินกันเหลื่อมปี ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คือ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้อยู่ใน หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าผ่านทางเมนู บุคลากร เลื่อนเลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคลากร จะปรากฏ 4 เมนู

O25-1 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง พ.ศ.2563

O25-2 แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 2561-2565

O25-3 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

O25-4 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O25-5 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O26-1 กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน
O26-2 กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ
O26-3 การสรรหาบุคลากร
O26-4 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
O26-5 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
O26-6 ผลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
O26-7 ผลการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2562
O26-8 ผลการสรรหาอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2562
O26-9 ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562
O26-10 เส้นทางความก้าวหน้า
O26-11 การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ สายวิชาการ
O26-12 รายงานการพัฒนาบุคลากร รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O26-13 การบริหารงานบุคคล
O26-14 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
O26-15 จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ที่หน้าเว็บเพ็จหลักสำหรับบุคลากร ของหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูปที่ 1

จากนั้นจะอยู่ในส่วนของเมนู การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังรูปที่ 2


www.kpru.ac.th

คือ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O27-1 เว็บเพจข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ที่หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนของ Sidebar ดังรูปที่ 1

จากนั้นจะอยู่ในส่วนของ หมวดที่ 3 การบริหารงานบุคคล ดังรูปที่ 2

โดยในหมวดบริหารงานบุคคลได้กำหนดข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น การบรรจุเข้ารับราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จรรยาบรรณ การดำเนินงานทางวินัย การศึกษา อบรม สวัสดิการ เป็นต้น


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ที่หน้าเว็บเพ็จหลักสำหรับบุคลากร ของหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูปที่ 1

จากนั้นจะอยู่ในส่วนของเมนู การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังรูปที่ 2


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


www.kpru.ac.th

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O30-1 สายตรงอธิการบดี
O30-2 สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์
O30-3 สายตรงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
O30-4 สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
O30-5 สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
O30-6 สายตรงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O30-7 สายตรงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
O30-8 สายตรงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
O30-9 สายตรงผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
O30-10 สายตรงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
O30-11 สายตรงผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
O30-12 สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O30-13 สายตรงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
O30-14 สายตรงผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
O30-15 กล่องข้อความ
O30-16 สายตรงผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
O30-17 สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
O30-18 สายตรงผู้บริหาร กองพัฒนานักศึกษา

คำอธิบาย

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประกอบไปด้วย

O30-1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์ เบอร์ 055-706 555 และ 055-721880/1001 (อธิการบดี)

O30-2 เรื่องร้องเรียนทางโทรสาร 055-706518

O30-3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

O30-4 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วย ตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น ด้านหน้าของอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) หรือ ทางกล่องข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

O30-5 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

O30-6 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ (สายตรงอธิการบดี) (สายตรงคณบดี) (สายตรงผู้อำนวยการ)


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่ไว้ในหน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ส่วนของ สายตรงอธิการบดี/ร้องเรียน > รายงานผลการร้องเรียน ดังรูปwww.kpru.ac.th

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O32-1 สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ Sidebar ดังนี้

O32-2 กล่องข้อความ (สอบถาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่เมนู สอบถาม เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

O32-3 E-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ kpru.pr@kpru.ac.th เผยแพร่ไว้ที่เมนูหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ส่วนของ Footer ด้านล่างของเว็บไซต์ ดังนี้


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O33-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O33-2 รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O33-3 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ ในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
O33-4 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการ ในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านพุสะแก
O33-5 บันทึกการสังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O33-6 โครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ
O33-7 บันทึกการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน/โครงการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O33-8 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
O33-9 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนบ้านพุสะแก
O33-10 บันทึกการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O33-11 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
O33-12 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นหลัก โดยทำการสร้างเมนุเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของเมนู การให้บริการ > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังนี้

จากนั้น จะเข้าถึงเว็บเพ็จข้อมูลเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเว็บไซต์สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ดังนี้


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล (O34-1) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

จากนั้นคลิกเลือกเมนู มาตรการปรับปรุง ปี 2563 ดังนี้


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ประจำปี 2563 ดังนี้

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดประเภท ประเด็น และปัจจัยความเสี่ยง แล้ววิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. จัดอบรมบุคลากร เพื่อสร้างแนวคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทุจริตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปราบปรามละจัดการการทุจริตแห่งชาติ ในปี 2560-2562 ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนเสนอแนวทางจัดการการเกิดการทุจริต สำหรับปี 2563 ได้จัดให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด จำนวน 222 คน ร่วมกันระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในปีนี้เกิดการทุจริตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับ ปี 2562

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการทุจริตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2562

4. สังเคราะห์และกำหนดมาตรการการจัดการ(แนวทาง วิธีการป้องกันและการควบคุม) การเกิดการทุจริตตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอ

5. ติดตามการจัดกิจกรรมการดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

6. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นบทสรุปต่ออธิการบดีทราบและสั่งการ

พบว่า

1. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกพันธกิจและทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

2. ระดับความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางที่ควรมีการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ยกเว้นปัจจัย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ยอมรับความเสี่ยงได้

3. ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างปี 2562 กับ 2563 พบว่า ผลคูณค่าความเสี่ยงของการทุจริตทุกปัจจัยในปี 2563 ต่ำกว่าปี 2562 ทุกปัจจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มีการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดทุจริตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการสร้างจิตสำนึก การกำหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การจัดอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผลการประเมิน ITA ที่ผ่านมาจึงทำให้เกิดสำนึกร่วมกันในหมู่บุคลากร ในอันที่ธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O36-1 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ตามข้อ 036 โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน ที่มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริตตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต กำหนด การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพของหน่วยงาน

2. เข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทางการต่อต้าน ป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลาง ของรัฐ (ปปช /ปปท)

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำหนดหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระในการต่อต้าน ป้องกันและควบคุมการทุจริต ต่อผู้เรียน

4. ประกาศเจตนารมภ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต ตลอดจนการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูล เบาะแสการทุจริต

5. จัดหน่วยงานและกรรมการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามประเมิน และรายงานการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O37-1 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

คำอธิบาย

O38-1 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ จัดทำสารคดีในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน มีความยาว 1.47 นาที ใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านทางจอมอนิเตอร์ทีวีที่ติดตั้งทั่วมหาวิทยาลัย

O38-2 จัดทำสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญและตราสัญลักษณ์ (LOGO)เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

O38-3 จัดทำบันทึกข้อความ และโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการทำงานของบุคลากรใน มรภ.กำแพงเพชร ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

O38-4 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางหนังสือบันทึกข้อความ

O38-5 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล สารคดีแอนนิเมชัน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมื่อคลิกดังรูปหมายเลข 1 จะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ สารคดีแอนนิเมชัน "ราชภัฏรวมพลัง ยับยั้งทุจริต"


www.kpru.ac.th

คือ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

O39-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้


www.kpru.ac.th

คือ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2563 ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2562 รอบ 12 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 10.2| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตราการปรับปรุง ปี 2563 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตราการมีส่วนร่วม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตราการปรับปรุง ปี 2563 ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6,306